RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Miejski Klub Sportowy „SKAWA” Wadowice z siedzibą w Wadowice 34-100 ul. Błonie2, tel.+48 33 823 49 60, tel. +48 788551664, adres e-mail: mksskawa1907@wp.pl

2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przekazywania informacji i korespondencji drogą internetową, rozpowszechniania wizerunku naszego dziecka w tym publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka w dowolnym formacie i we wszystkich mediach oraz w celu realizacji procesu szkolenia w Miejskim Klubie Sportowym „SKAWA” Wadowice.

3. Dane będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu MKS „SKAWA”, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj:

• przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

• po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz promocji klubu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja w/w.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.